Hyrobjekt

Gör-det-själv hallen är belägen på Företagarvägen 20 (dörr 24), 68600 Jakobstad. Utrymmet är 38 kvadratmeter stort och priserna på denna webbplats inkluderar användning av all utrustning som finns i hallen. Jeppis Garage Ab Oy (FO-nummer 3130120-1) ansvarar för uthyrning av gör det själv-hallen och tillhörande utrustning

Kommentarer om utrymmet och betalning av hallhyra

Utrymmet och verktygen och utrustningen där används alltid på egen risk. Utrymmet kommer endast att göras tillgängligt för hyresgästen och hyresgästen kommer att bekräfta med sin beställning att de har läst instruktionerna och hyresreglerna på denna webbplats.

Utrymmet har en inspelningsbar videoövervakning

Övervakningskamerans inspelning används endast i tvister och brottmål.

Ansvar för skador och begränsning av hyresvärdens ansvar

Hyresgästen är ensam ansvarig för alla direkta och indirekta kostnader och skador, till hyresgästen själv eller en tredje part, som har orsakats av hyresgästen eller av en tredje part vid lokalen. Hyresgästen är ensam ansvarig för användningen av billyften, maskiner och verktyg under hyresperioden och hyresvärden är inte ansvarig för dem.

Jeppis Garage Ab Oy är endast ansvarig för direkta skador på hyresgästen som orsakats av Jeppis Garage Ab Oy's billyft, maskiner eller verktyg, om dessa har använts under hyresperioden i enlighet med sina bruksanvisningar.

Hyresgästen är skyldig att bevisa den omedelbara skadan som orsakats och skadans storlek. Jeppis Garage Ab Oy's ansvar för skadestånd begränsas till ett maximibelopp som motsvarar den avtalade hyran under hyresperioden.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen är skyldig att kompensera hyresvärden för alla skador som han har orsakat fastigheten och fast egendom. Ingen kompensation kommer att debiteras för verktyg som har gått sönder vid normal användning om brottet har rapporterats senast i slutet av hyresperioden.

Hyresgästen måste städa sina egna spår i och runt hallen och placera verktygen på sina egna utsedda platser och lägga de använda vätskorna i behållarna som är särskilt avsedda för dem.

FÖRBJUDNA ARBETEN I HALLEN: Heta arbeten, sprutmålning och underedsmassa. Små arbeten kan ibland vara ok, men kontrollera alltid med hyresvärden på tel 050-3283991

Hallen ska lämnas städad, för allas trivsel.
Alla anmärkningar och klagomål relaterade till hyresfastighetens utrustning och skick måste omedelbart riktas till Jeppis Garage Ab Oy.Hyresgästens fulla ansvar tillämpas alltid på skador som direkt eller indirekt följer av brottsligt eller försumligt uppförande och förfarande av hyresgästen, eller av annat avsiktligt eller grovt avtalsbrott.

Hyresgästen är skyldig att läsa säkerhets- och bruksanvisningen för billyften och annan utrustning och verktyg. Hyresgästen får använda billyften och annan utrustning endast för normal användning i enlighet med deras säkerhets- och bruksanvisning. Hyresgästen ansvarar för att arbetssäkerheten och andra föreskrifter följs.

Genom att betala för bokningen online enligt Jeppis Garage Ab Oy's betalningsvillkor, bekräftar hyresgästen att den har läst säkerhets- och bruksanvisning för billyft och annan utrustning.

Hyresgästen är skyldig att omedelbart låsa efter sig när den lämnar hallen. (Vrid reglaget på lilla dörren två varv medsols)

Hyresgästens rätt att avboka hyresavtalet / bokningen

Avbokningar kan göras via e-post till jeppisgarage@gmail.com.
Hyresgästen har rätt till avbokning genom att meddela detta till Jeppis Garage Ab Oy senast 1 dag före bokningens startdatum. I detta fall återbetalas hyran som betalats i förväg, exklusive hanteringskostnader (5,00 euro / beställning). Om avbokningen anländer mindre än 1 dagar efter hyresperiodens början återbetalas inte hyran.

Hyresvärdens rätt att avbryta hyresavtalet / bokningen
Jeppis Garage Ab Oy har rätt att omedelbart avbryta hyresavtal om hyresgästen inte följer hyresvillkoren, använder hallen för ett olagligt syfte, eller strider mot användarvillkoren. I sådana fall är Jeppis Garage Ab Oy inte skyldig att betala ersättning för den återstående hyran.

Överföring av hyresavtalet
Hyresgästen har ingen rätt att överföra hyresavtalet eller överlåta lösöre till en tredje part utan skriftligt medgivande från Jeppis Garage Ab Oy.

Force majeure
Hyresgästen är inte skyldig att utföra kontraktet om ett naturhinder/brand/maskinskada eller störning/strejk/lockout/produktionsstopp/trafikstörningar eller annat oövervinnligt hinder förhindrar användning av hall, maskiner och utrustning. Även när utförandet av kontraktet skulle kräva uppoffringar som är oproportionerliga till förmån för hyresgästen, är hyresgästen inte skyldig att utföra avtalet. Jeppis Garage Ab Oy är inte skyldig att kompensera hyresgästen för den skada som orsakats av att kontraktet inte fullgörs, och Jeppis Garage Ab Oy har också rätt att säga upp avtalet.

Tvistlösning
Tvister rörande hyresavtalet kommer främst att lösas genom förhandlingar. Om tvisten väcks inför en domstol kommer saken att lösas av tingsrätten för hyresvärdens hemvist.

 

Betalningsvillkor

Checkout är ett säkert betalningssätt

Fullständiga betalningsvillkor hittas här

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Giltighet och ändring av avtalets villkor
Dessa villkor gäller från och med den 6 april 2020 och är giltiga tills vidare. Jeppis Garage Ab Oy har rätt att ändra dessa villkor utan förvarning.